Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

20 tháng 8 năm 2019

Hàng đầu Telegram Nhóm theo tin nhắn hàng ngày

Nhóm

Thành viên nhóm

Tổng điểm

Chủ động tham gia

Loa độc đáo

Tin nhắn

Thành viên mới

Tham gia tích cực

Tham gia thụ động

Thành viên nhóm:
69,187
Tổng điểm:
5,448
Chủ động tham gia:
2,345
Loa độc đáo:
2,265
Tin nhắn:
6,930
Thành viên mới:
182
Tham gia tích cực:
173
Tham gia thụ động:
9
Thành viên nhóm:
99,716
Tổng điểm:
2,063
Chủ động tham gia:
923
Loa độc đáo:
828
Tin nhắn:
5,025
Thành viên mới:
141
Tham gia tích cực:
141
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,309
Tổng điểm:
509
Chủ động tham gia:
157
Loa độc đáo:
132
Tin nhắn:
3,164
Thành viên mới:
42
Tham gia tích cực:
35
Tham gia thụ động:
7
Thành viên nhóm:
5,198
Tổng điểm:
634
Chủ động tham gia:
238
Loa độc đáo:
236
Tin nhắn:
2,811
Thành viên mới:
86
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
84
Thành viên nhóm:
128,798
Tổng điểm:
978
Chủ động tham gia:
403
Loa độc đáo:
403
Tin nhắn:
2,577
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
15,297
Tổng điểm:
561
Chủ động tham gia:
220
Loa độc đáo:
182
Tin nhắn:
2,408
Thành viên mới:
48
Tham gia tích cực:
48
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
33,311
Tổng điểm:
1,123
Chủ động tham gia:
492
Loa độc đáo:
490
Tin nhắn:
2,074
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
51,850
Tổng điểm:
1,105
Chủ động tham gia:
487
Loa độc đáo:
483
Tin nhắn:
1,983
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
64,237
Tổng điểm:
981
Chủ động tham gia:
428
Loa độc đáo:
428
Tin nhắn:
1,895
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,390
Tổng điểm:
209
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
1,697
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
46,779
Tổng điểm:
1,341
Chủ động tham gia:
615
Loa độc đáo:
615
Tin nhắn:
1,570
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
72,006
Tổng điểm:
779
Chủ động tham gia:
391
Loa độc đáo:
319
Tin nhắn:
1,547
Thành viên mới:
113
Tham gia tích cực:
110
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
17,361
Tổng điểm:
620
Chủ động tham gia:
270
Loa độc đáo:
270
Tin nhắn:
1,252
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
301
Tổng điểm:
199
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
35
Tin nhắn:
1,246
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,978
Tổng điểm:
442
Chủ động tham gia:
200
Loa độc đáo:
164
Tin nhắn:
1,244
Thành viên mới:
49
Tham gia tích cực:
49
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,811
Tổng điểm:
259
Chủ động tham gia:
75
Loa độc đáo:
75
Tin nhắn:
1,202
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
26,149
Tổng điểm:
631
Chủ động tham gia:
279
Loa độc đáo:
279
Tin nhắn:
1,169
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,935
Tổng điểm:
315
Chủ động tham gia:
129
Loa độc đáo:
97
Tin nhắn:
1,164
Thành viên mới:
48
Tham gia tích cực:
48
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
654
Tổng điểm:
197
Chủ động tham gia:
101
Loa độc đáo:
96
Tin nhắn:
1,160
Thành viên mới:
338
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
325
Thành viên nhóm:
3,684
Tổng điểm:
279
Chủ động tham gia:
100
Loa độc đáo:
84
Tin nhắn:
1,127
Thành viên mới:
20
Tham gia tích cực:
20
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
65,905
Tổng điểm:
396
Chủ động tham gia:
160
Loa độc đáo:
160
Tin nhắn:
1,054
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,467
Tổng điểm:
379
Chủ động tham gia:
155
Loa độc đáo:
148
Tin nhắn:
1,037
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,229
Tổng điểm:
369
Chủ động tham gia:
171
Loa độc đáo:
132
Tin nhắn:
1,033
Thành viên mới:
56
Tham gia tích cực:
56
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,186
Tổng điểm:
273
Chủ động tham gia:
100
Loa độc đáo:
87
Tin nhắn:
1,015
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
65,231
Tổng điểm:
631
Chủ động tham gia:
322
Loa độc đáo:
272
Tin nhắn:
1,002
Thành viên mới:
65
Tham gia tích cực:
65
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
22,931
Tổng điểm:
776
Chủ động tham gia:
363
Loa độc đáo:
363
Tin nhắn:
946
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,210
Tổng điểm:
353
Chủ động tham gia:
145
Loa độc đáo:
135
Tin nhắn:
942
Thành viên mới:
23
Tham gia tích cực:
23
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,554
Tổng điểm:
821
Chủ động tham gia:
386
Loa độc đáo:
386
Tin nhắn:
933
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,555
Tổng điểm:
794
Chủ động tham gia:
374
Loa độc đáo:
374
Tin nhắn:
910
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,733
Tổng điểm:
436
Chủ động tham gia:
194
Loa độc đáo:
194
Tin nhắn:
859
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
9
Thành viên nhóm:
37,359
Tổng điểm:
336
Chủ động tham gia:
137
Loa độc đáo:
137
Tin nhắn:
818
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,588
Tổng điểm:
288
Chủ động tham gia:
112
Loa độc đáo:
105
Tin nhắn:
811
Thành viên mới:
23
Tham gia tích cực:
23
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
20,048
Tổng điểm:
155
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
27
Tin nhắn:
795
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
85,535
Tổng điểm:
890
Chủ động tham gia:
428
Loa độc đáo:
428
Tin nhắn:
787
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
355
Tổng điểm:
158
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
36
Tin nhắn:
782
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,601
Tổng điểm:
111
Chủ động tham gia:
10
Loa độc đáo:
6
Tin nhắn:
726
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,878
Tổng điểm:
205
Chủ động tham gia:
108
Loa độc đáo:
51
Tin nhắn:
725
Thành viên mới:
68
Tham gia tích cực:
68
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,780
Tổng điểm:
194
Chủ động tham gia:
67
Loa độc đáo:
60
Tin nhắn:
689
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,342
Tổng điểm:
183
Chủ động tham gia:
91
Loa độc đáo:
79
Tin nhắn:
679
Thành viên mới:
140
Tham gia tích cực:
20
Tham gia thụ động:
120
Thành viên nhóm:
16,766
Tổng điểm:
547
Chủ động tham gia:
259
Loa độc đáo:
259
Tin nhắn:
676
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
11,087
Tổng điểm:
282
Chủ động tham gia:
125
Loa độc đáo:
111
Tin nhắn:
667
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,768
Tổng điểm:
210
Chủ động tham gia:
83
Loa độc đáo:
71
Tin nhắn:
638
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
552
Tổng điểm:
128
Chủ động tham gia:
27
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
632
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,635
Tổng điểm:
193
Chủ động tham gia:
67
Loa độc đáo:
63
Tin nhắn:
630
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
114,279
Tổng điểm:
365
Chủ động tham gia:
210
Loa độc đáo:
146
Tin nhắn:
625
Thành viên mới:
86
Tham gia tích cực:
85
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,224
Tổng điểm:
167
Chủ động tham gia:
52
Loa độc đáo:
52
Tin nhắn:
620
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
15,885
Tổng điểm:
110
Chủ động tham gia:
16
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
617
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,704
Tổng điểm:
247
Chủ động tham gia:
117
Loa độc đáo:
90
Tin nhắn:
604
Thành viên mới:
36
Tham gia tích cực:
36
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,262
Tổng điểm:
112
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
603
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
37,370
Tổng điểm:
210
Chủ động tham gia:
87
Loa độc đáo:
75
Tin nhắn:
598
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
15,531
Tổng điểm:
451
Chủ động tham gia:
214
Loa độc đáo:
211
Tin nhắn:
596
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,680
Tổng điểm:
149
Chủ động tham gia:
43
Loa độc đáo:
42
Tin nhắn:
594
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
14,105
Tổng điểm:
101
Chủ động tham gia:
9
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
592
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
14,584
Tổng điểm:
238
Chủ động tham gia:
95
Loa độc đáo:
95
Tin nhắn:
589
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,928
Tổng điểm:
221
Chủ động tham gia:
92
Loa độc đáo:
82
Tin nhắn:
586
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
11
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
37,369
Tổng điểm:
377
Chủ động tham gia:
174
Loa độc đáo:
174
Tin nhắn:
574
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
114,402
Tổng điểm:
323
Chủ động tham gia:
179
Loa độc đáo:
130
Tin nhắn:
572
Thành viên mới:
64
Tham gia tích cực:
63
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
17,964
Tổng điểm:
147
Chủ động tham gia:
50
Loa độc đáo:
37
Tin nhắn:
570
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
30,412
Tổng điểm:
380
Chủ động tham gia:
197
Loa độc đáo:
166
Tin nhắn:
569
Thành viên mới:
39
Tham gia tích cực:
39
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
12,176
Tổng điểm:
215
Chủ động tham gia:
84
Loa độc đáo:
82
Tin nhắn:
565
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,383
Tổng điểm:
211
Chủ động tham gia:
101
Loa độc đáo:
73
Tin nhắn:
546
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
32
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,121
Tổng điểm:
85
Chủ động tham gia:
4
Loa độc đáo:
4
Tin nhắn:
525
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,673
Tổng điểm:
246
Chủ động tham gia:
110
Loa độc đáo:
99
Tin nhắn:
523
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
37,250
Tổng điểm:
270
Chủ động tham gia:
120
Loa độc đáo:
117
Tin nhắn:
517
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
14,766
Tổng điểm:
413
Chủ động tham gia:
199
Loa độc đáo:
196
Tin nhắn:
505
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
43,653
Tổng điểm:
189
Chủ động tham gia:
82
Loa độc đáo:
67
Tin nhắn:
503
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
12,116
Tổng điểm:
399
Chủ động tham gia:
191
Loa độc đáo:
190
Tin nhắn:
497
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
15,537
Tổng điểm:
250
Chủ động tham gia:
137
Loa độc đáo:
98
Tin nhắn:
488
Thành viên mới:
44
Tham gia tích cực:
43
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
5,058
Tổng điểm:
319
Chủ động tham gia:
148
Loa độc đáo:
147
Tin nhắn:
488
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
107,287
Tổng điểm:
989
Chủ động tham gia:
3,122
Loa độc đáo:
186
Tin nhắn:
478
Thành viên mới:
2,981
Tham gia tích cực:
2,980
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,633
Tổng điểm:
90
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
8
Tin nhắn:
477
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,719
Tổng điểm:
356
Chủ động tham gia:
242
Loa độc đáo:
144
Tin nhắn:
474
Thành viên mới:
117
Tham gia tích cực:
117
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
27,547
Tổng điểm:
270
Chủ động tham gia:
140
Loa độc đáo:
113
Tin nhắn:
446
Thành viên mới:
36
Tham gia tích cực:
36
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,970
Tổng điểm:
80
Chủ động tham gia:
7
Loa độc đáo:
6
Tin nhắn:
439
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
18,681
Tổng điểm:
224
Chủ động tham gia:
98
Loa độc đáo:
98
Tin nhắn:
420
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,800
Tổng điểm:
127
Chủ động tham gia:
43
Loa độc đáo:
36
Tin nhắn:
417
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
11
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,774
Tổng điểm:
187
Chủ động tham gia:
77
Loa độc đáo:
77
Tin nhắn:
415
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,517
Tổng điểm:
210
Chủ động tham gia:
95
Loa độc đáo:
86
Tin nhắn:
414
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
55,721
Tổng điểm:
276
Chủ động tham gia:
199
Loa độc đáo:
105
Tin nhắn:
400
Thành viên mới:
109
Tham gia tích cực:
109
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,629
Tổng điểm:
180
Chủ động tham gia:
82
Loa độc đáo:
68
Tin nhắn:
398
Thành viên mới:
21
Tham gia tích cực:
20
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
8,601
Tổng điểm:
206
Chủ động tham gia:
103
Loa độc đáo:
78
Tin nhắn:
389
Thành viên mới:
49
Tham gia tích cực:
47
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
2,551
Tổng điểm:
135
Chủ động tham gia:
52
Loa độc đáo:
46
Tin nhắn:
384
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
3,359
Tổng điểm:
176
Chủ động tham gia:
83
Loa độc đáo:
67
Tin nhắn:
377
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
36,485
Tổng điểm:
244
Chủ động tham gia:
122
Loa độc đáo:
106
Tin nhắn:
373
Thành viên mới:
21
Tham gia tích cực:
21
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,195
Tổng điểm:
257
Chủ động tham gia:
164
Loa độc đáo:
104
Tin nhắn:
361
Thành viên mới:
73
Tham gia tích cực:
72
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
14,712
Tổng điểm:
131
Chủ động tham gia:
49
Loa độc đáo:
49
Tin nhắn:
339
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
48,339
Tổng điểm:
163
Chủ động tham gia:
68
Loa độc đáo:
68
Tin nhắn:
338
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
96,663
Tổng điểm:
241
Chủ động tham gia:
163
Loa độc đáo:
94
Tin nhắn:
326
Thành viên mới:
86
Tham gia tích cực:
86
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,801
Tổng điểm:
117
Chủ động tham gia:
42
Loa độc đáo:
38
Tin nhắn:
324
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,077
Tổng điểm:
68
Chủ động tham gia:
11
Loa độc đáo:
7
Tin nhắn:
318
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,996
Tổng điểm:
156
Chủ động tham gia:
72
Loa độc đáo:
61
Tin nhắn:
314
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,996
Tổng điểm:
170
Chủ động tham gia:
73
Loa độc đáo:
72
Tin nhắn:
310
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,957
Tổng điểm:
168
Chủ động tham gia:
79
Loa độc đáo:
69
Tin nhắn:
309
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
989
Tổng điểm:
105
Chủ động tham gia:
38
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
308
Thành viên mới:
15
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,033
Tổng điểm:
144
Chủ động tham gia:
63
Loa độc đáo:
57
Tin nhắn:
300
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,545
Tổng điểm:
104
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
36
Tin nhắn:
286
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
37,612
Tổng điểm:
187
Chủ động tham gia:
112
Loa độc đáo:
74
Tin nhắn:
279
Thành viên mới:
47
Tham gia tích cực:
47
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,591
Tổng điểm:
122
Chủ động tham gia:
48
Loa độc đáo:
48
Tin nhắn:
276
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
22,193
Tổng điểm:
246
Chủ động tham gia:
166
Loa độc đáo:
101
Tin nhắn:
258
Thành viên mới:
91
Tham gia tích cực:
91
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,549
Tổng điểm:
159
Chủ động tham gia:
89
Loa độc đáo:
61
Tin nhắn:
258
Thành viên mới:
38
Tham gia tích cực:
38
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
20,278
Tổng điểm:
109
Chủ động tham gia:
41
Loa độc đáo:
39
Tin nhắn:
257
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,545
Tổng điểm:
302
Chủ động tham gia:
153
Loa độc đáo:
153
Tin nhắn:
257
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,834
Tổng điểm:
122
Chủ động tham gia:
54
Loa độc đáo:
45
Tin nhắn:
247
Thành viên mới:
15
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
42,808
Tổng điểm:
148
Chủ động tham gia:
88
Loa độc đáo:
80
Tin nhắn:
239
Thành viên mới:
90
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
74
Thành viên nhóm:
11,392
Tổng điểm:
112
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
45
Tin nhắn:
237
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
255
Tổng điểm:
73
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
230
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
294
Tổng điểm:
51
Chủ động tham gia:
4
Loa độc đáo:
4
Tin nhắn:
229
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
9,200
Tổng điểm:
107
Chủ động tham gia:
48
Loa độc đáo:
38
Tin nhắn:
229
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,055
Tổng điểm:
106
Chủ động tham gia:
94
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
222
Thành viên mới:
80
Tham gia tích cực:
80
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,647
Tổng điểm:
115
Chủ động tham gia:
52
Loa độc đáo:
43
Tin nhắn:
214
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,714
Tổng điểm:
77
Chủ động tham gia:
31
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
214
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
316
Tổng điểm:
79
Chủ động tham gia:
27
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
213
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
23,794
Tổng điểm:
106
Chủ động tham gia:
47
Loa độc đáo:
40
Tin nhắn:
211
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
20,447
Tổng điểm:
146
Chủ động tham gia:
77
Loa độc đáo:
65
Tin nhắn:
203
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
17,059
Tổng điểm:
178
Chủ động tham gia:
105
Loa độc đáo:
80
Tin nhắn:
203
Thành viên mới:
25
Tham gia tích cực:
25
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
15,405
Tổng điểm:
63
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
203
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,188
Tổng điểm:
71
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
200
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,539
Tổng điểm:
66
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
200
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,595
Tổng điểm:
122
Chủ động tham gia:
100
Loa độc đáo:
35
Tin nhắn:
199
Thành viên mới:
73
Tham gia tích cực:
73
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,773
Tổng điểm:
112
Chủ động tham gia:
51
Loa độc đáo:
46
Tin nhắn:
198
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
266
Tổng điểm:
64
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
198
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,698
Tổng điểm:
103
Chủ động tham gia:
44
Loa độc đáo:
43
Tin nhắn:
191
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,648
Tổng điểm:
145
Chủ động tham gia:
69
Loa độc đáo:
68
Tin nhắn:
190
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,265
Tổng điểm:
130
Chủ động tham gia:
63
Loa độc đáo:
57
Tin nhắn:
187
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,222
Tổng điểm:
52
Chủ động tham gia:
12
Loa độc đáo:
8
Tin nhắn:
187
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,732
Tổng điểm:
87
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
34
Tin nhắn:
185
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,109
Tổng điểm:
93
Chủ động tham gia:
60
Loa độc đáo:
60
Tin nhắn:
182
Thành viên mới:
88
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
88
Thành viên nhóm:
1,628
Tổng điểm:
84
Chủ động tham gia:
39
Loa độc đáo:
28
Tin nhắn:
181
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,501
Tổng điểm:
72
Chủ động tham gia:
25
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
180
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
21,653
Tổng điểm:
318
Chủ động tham gia:
659
Loa độc đáo:
74
Tin nhắn:
180
Thành viên mới:
597
Tham gia tích cực:
597
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
24,568
Tổng điểm:
46
Chủ động tham gia:
8
Loa độc đáo:
6
Tin nhắn:
177
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,404
Tổng điểm:
91
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
177
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
37,374
Tổng điểm:
135
Chủ động tham gia:
76
Loa độc đáo:
61
Tin nhắn:
174
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
22
Tham gia thụ động:
10
Thành viên nhóm:
4,827
Tổng điểm:
93
Chủ động tham gia:
39
Loa độc đáo:
39
Tin nhắn:
174
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
35,873
Tổng điểm:
128
Chủ động tham gia:
70
Loa độc đáo:
52
Tin nhắn:
173
Thành viên mới:
27
Tham gia tích cực:
27
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,818
Tổng điểm:
64
Chủ động tham gia:
24
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
170
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
18,197
Tổng điểm:
74
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
168
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,405
Tổng điểm:
72
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
23
Tin nhắn:
167
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
43,600
Tổng điểm:
112
Chủ động tham gia:
54
Loa độc đáo:
47
Tin nhắn:
164
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
12,303
Tổng điểm:
101
Chủ động tham gia:
46
Loa độc đáo:
44
Tin nhắn:
163
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,419
Tổng điểm:
81
Chủ động tham gia:
33
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
163
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
49,557
Tổng điểm:
173
Chủ động tham gia:
90
Loa độc đáo:
84
Tin nhắn:
162
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
4,872
Tổng điểm:
98
Chủ động tham gia:
49
Loa độc đáo:
39
Tin nhắn:
162
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
11
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,031
Tổng điểm:
66
Chủ động tham gia:
24
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
162
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,064
Tổng điểm:
58
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
160
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
410
Tổng điểm:
46
Chủ động tham gia:
14
Loa độc đáo:
4
Tin nhắn:
159
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
19,576
Tổng điểm:
98
Chủ động tham gia:
47
Loa độc đáo:
40
Tin nhắn:
157
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,354
Tổng điểm:
71
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
156
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
166,195
Tổng điểm:
148
Chủ động tham gia:
83
Loa độc đáo:
67
Tin nhắn:
156
Thành viên mới:
25
Tham gia tích cực:
24
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
76,864
Tổng điểm:
92
Chủ động tham gia:
47
Loa độc đáo:
40
Tin nhắn:
153
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
7
Thành viên nhóm:
9,540
Tổng điểm:
148
Chủ động tham gia:
78
Loa độc đáo:
66
Tin nhắn:
150
Thành viên mới:
27
Tham gia tích cực:
27
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,657
Tổng điểm:
46
Chủ động tham gia:
12
Loa độc đáo:
8
Tin nhắn:
149
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,184
Tổng điểm:
85
Chủ động tham gia:
35
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
148
Thành viên mới:
15
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,635
Tổng điểm:
117
Chủ động tham gia:
56
Loa độc đáo:
56
Tin nhắn:
147
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
24,524
Tổng điểm:
143
Chủ động tham gia:
102
Loa độc đáo:
58
Tin nhắn:
146
Thành viên mới:
52
Tham gia tích cực:
52
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,302
Tổng điểm:
106
Chủ động tham gia:
65
Loa độc đáo:
39
Tin nhắn:
146
Thành viên mới:
34
Tham gia tích cực:
34
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,584
Tổng điểm:
84
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
36
Tin nhắn:
146
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
18,419
Tổng điểm:
71
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
145
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
46,830
Tổng điểm:
-105
Chủ động tham gia:
204
Loa độc đáo:
75
Tin nhắn:
145
Thành viên mới:
1,493
Tham gia tích cực:
171
Tham gia thụ động:
1,322
Thành viên nhóm:
28,987
Tổng điểm:
95
Chủ động tham gia:
47
Loa độc đáo:
40
Tin nhắn:
135
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,584
Tổng điểm:
92
Chủ động tham gia:
79
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
134
Thành viên mới:
66
Tham gia tích cực:
66
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,658
Tổng điểm:
52
Chủ động tham gia:
16
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
133
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
9,541
Tổng điểm:
78
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
131
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,623
Tổng điểm:
93
Chủ động tham gia:
52
Loa độc đáo:
38
Tin nhắn:
130
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,832
Tổng điểm:
69
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
129
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
68,778
Tổng điểm:
97
Chủ động tham gia:
63
Loa độc đáo:
34
Tin nhắn:
127
Thành viên mới:
39
Tham gia tích cực:
39
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,052
Tổng điểm:
64
Chủ động tham gia:
26
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
127
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,079
Tổng điểm:
67
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
127
Thành viên mới:
28
Tham gia tích cực:
28
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
19,282
Tổng điểm:
81
Chủ động tham gia:
37
Loa độc đáo:
35
Tin nhắn:
125
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,778
Tổng điểm:
54
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
120
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,531
Tổng điểm:
119
Chủ động tham gia:
62
Loa độc đáo:
57
Tin nhắn:
119
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,299
Tổng điểm:
92
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
41
Tin nhắn:
118
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,654
Tổng điểm:
67
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
23
Tin nhắn:
118
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
30,079
Tổng điểm:
93
Chủ động tham gia:
49
Loa độc đáo:
41
Tin nhắn:
116
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,983
Tổng điểm:
90
Chủ động tham gia:
43
Loa độc đáo:
42
Tin nhắn:
113
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,763
Tổng điểm:
91
Chủ động tham gia:
44
Loa độc đáo:
43
Tin nhắn:
107
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,032
Tổng điểm:
115
Chủ động tham gia:
63
Loa độc đáo:
54
Tin nhắn:
107
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,239
Tổng điểm:
-360
Chủ động tham gia:
64
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
106
Thành viên mới:
2,025
Tham gia tích cực:
50
Tham gia thụ động:
1,975
Thành viên nhóm:
3,505
Tổng điểm:
57
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
23
Tin nhắn:
106
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
16,993
Tổng điểm:
114
Chủ động tham gia:
70
Loa độc đáo:
51
Tin nhắn:
105
Thành viên mới:
24
Tham gia tích cực:
24
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
14,617
Tổng điểm:
66
Chủ động tham gia:
32
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
105
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,645
Tổng điểm:
51
Chủ động tham gia:
26
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
103
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
12,818
Tổng điểm:
105
Chủ động tham gia:
75
Loa độc đáo:
41
Tin nhắn:
103
Thành viên mới:
42
Tham gia tích cực:
42
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
12,759
Tổng điểm:
67
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
101
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,507
Tổng điểm:
49
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
101
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,471
Tổng điểm:
36
Chủ động tham gia:
10
Loa độc đáo:
5
Tin nhắn:
101
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,888
Tổng điểm:
80
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
30
Tin nhắn:
96
Thành viên mới:
25
Tham gia tích cực:
25
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,457
Tổng điểm:
86
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
45
Tin nhắn:
95
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
6
Thành viên nhóm:
4,000
Tổng điểm:
61
Chủ động tham gia:
26
Loa độc đáo:
23
Tin nhắn:
94
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
22,577
Tổng điểm:
68
Chủ động tham gia:
31
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
94
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,410
Tổng điểm:
52
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
93
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
18,999
Tổng điểm:
104
Chủ động tham gia:
56
Loa độc đáo:
52
Tin nhắn:
91
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
104,213
Tổng điểm:
82
Chủ động tham gia:
48
Loa độc đáo:
34
Tin nhắn:
91
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,758
Tổng điểm:
49
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
91
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,915
Tổng điểm:
49
Chủ động tham gia:
21
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
90
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
36,905
Tổng điểm:
83
Chủ động tham gia:
41
Loa độc đáo:
39
Tin nhắn:
90
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,185
Tổng điểm:
48
Chủ động tham gia:
22
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
90
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
29,338
Tổng điểm:
62
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
28
Tin nhắn:
89
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
7,231
Tổng điểm:
-7
Chủ động tham gia:
1
Loa độc đáo:
1
Tin nhắn:
88
Thành viên mới:
73
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
73
Thành viên nhóm:
9,494
Tổng điểm:
53
Chủ động tham gia:
24
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
88
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,666
Tổng điểm:
69
Chủ động tham gia:
39
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
86
Thành viên mới:
23
Tham gia tích cực:
23
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,842
Tổng điểm:
85
Chủ động tham gia:
61
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
83
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
32
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,554
Tổng điểm:
75
Chủ động tham gia:
38
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
83
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,487
Tổng điểm:
59
Chủ động tham gia:
38
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
82
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,882
Tổng điểm:
68
Chủ động tham gia:
48
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
81
Thành viên mới:
26
Tham gia tích cực:
26
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,079
Tổng điểm:
44
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
80
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,446
Tổng điểm:
48
Chủ động tham gia:
22
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
80
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
3,002
Tổng điểm:
56
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
80
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
45,420
Tổng điểm:
70
Chủ động tham gia:
47
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
79
Thành viên mới:
28
Tham gia tích cực:
28
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
29,013
Tổng điểm:
61
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
27
Tin nhắn:
79
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,130
Tổng điểm:
76
Chủ động tham gia:
38
Loa độc đáo:
37
Tin nhắn:
79
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,174
Tổng điểm:
88
Chủ động tham gia:
51
Loa độc đáo:
36
Tin nhắn:
78
Thành viên mới:
30
Tham gia tích cực:
30
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,923
Tổng điểm:
85
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
45
Tin nhắn:
78
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
15,874
Tổng điểm:
80
Chủ động tham gia:
56
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
78
Thành viên mới:
37
Tham gia tích cực:
37
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
76,107
Tổng điểm:
80
Chủ động tham gia:
42
Loa độc đáo:
39
Tin nhắn:
78
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
11,487
Tổng điểm:
63
Chủ động tham gia:
32
Loa độc đáo:
26
Tin nhắn:
77
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,506
Tổng điểm:
49
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
76
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,289
Tổng điểm:
43
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
75
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
543
Tổng điểm:
53
Chủ động tham gia:
27
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
75
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
144
Tổng điểm:
29
Chủ động tham gia:
6
Loa độc đáo:
6
Tin nhắn:
75
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
97,611
Tổng điểm:
86
Chủ động tham gia:
81
Loa độc đáo:
28
Tin nhắn:
74
Thành viên mới:
61
Tham gia tích cực:
61
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,659
Tổng điểm:
46
Chủ động tham gia:
19
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
74
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,891
Tổng điểm:
66
Chủ động tham gia:
44
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
73
Thành viên mới:
35
Tham gia tích cực:
35
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,927
Tổng điểm:
38
Chủ động tham gia:
14
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
73
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,381
Tổng điểm:
43
Chủ động tham gia:
19
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
72
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
19,257
Tổng điểm:
55
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
72
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,506
Tổng điểm:
47
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
71
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,726
Tổng điểm:
68
Chủ động tham gia:
43
Loa độc đáo:
28
Tin nhắn:
69
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
108,063
Tổng điểm:
42
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
69
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,005
Tổng điểm:
56
Chủ động tham gia:
27
Loa độc đáo:
26
Tin nhắn:
69
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,194
Tổng điểm:
56
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
69
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
27,421
Tổng điểm:
83
Chủ động tham gia:
47
Loa độc đáo:
39
Tin nhắn:
68
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
23,978
Tổng điểm:
67
Chủ động tham gia:
63
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
68
Thành viên mới:
45
Tham gia tích cực:
45
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,095
Tổng điểm:
62
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
68
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
19,369
Tổng điểm:
43
Chủ động tham gia:
19
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
67
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,267
Tổng điểm:
60
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
67
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
20,506
Tổng điểm:
66
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
32
Tin nhắn:
67
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
12
Tổng điểm:
32
Chủ động tham gia:
14
Loa độc đáo:
8
Tin nhắn:
66
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
3,914
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
12
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
66
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
14,376
Tổng điểm:
94
Chủ động tham gia:
105
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
65
Thành viên mới:
79
Tham gia tích cực:
78
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,577
Tổng điểm:
81
Chủ động tham gia:
48
Loa độc đáo:
37
Tin nhắn:
65
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,082
Tổng điểm:
42
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
64
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,990
Tổng điểm:
60
Chủ động tham gia:
33
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
64
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,039
Tổng điểm:
27
Chủ động tham gia:
8
Loa độc đáo:
5
Tin nhắn:
64
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
9,118
Tổng điểm:
74
Chủ động tham gia:
46
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
63
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,386
Tổng điểm:
58
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
27
Tin nhắn:
63
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
15,475
Tổng điểm:
32
Chủ động tham gia:
11
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
63
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,095
Tổng điểm:
47
Chủ động tham gia:
22
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
62
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,878
Tổng điểm:
38
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
61
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,208
Tổng điểm:
39
Chủ động tham gia:
16
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
59
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,280
Tổng điểm:
52
Chủ động tham gia:
25
Loa độc đáo:
22
Tin nhắn:
59
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,856
Tổng điểm:
58
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
28
Tin nhắn:
58
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,014
Tổng điểm:
48
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
58
Thành viên mới:
26
Tham gia tích cực:
26
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
40,289
Tổng điểm:
59
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
58
Thành viên mới:
25
Tham gia tích cực:
25
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
995
Tổng điểm:
41
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
57
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,038
Tổng điểm:
33
Chủ động tham gia:
14
Loa độc đáo:
11
Tin nhắn:
56
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
36,054
Tổng điểm:
-124
Chủ động tham gia:
8
Loa độc đáo:
1
Tin nhắn:
55
Thành viên mới:
516
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
509
Thành viên nhóm:
4,018
Tổng điểm:
51
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
22
Tin nhắn:
54
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,188
Tổng điểm:
82
Chủ động tham gia:
65
Loa độc đáo:
34
Tin nhắn:
54
Thành viên mới:
35
Tham gia tích cực:
35
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,856
Tổng điểm:
41
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
54
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
11,757
Tổng điểm:
32
Chủ động tham gia:
16
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
54
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
5
Thành viên nhóm:
3,994
Tổng điểm:
43
Chủ động tham gia:
22
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
54
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,165
Tổng điểm:
32
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
53
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,335
Tổng điểm:
36
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
53
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
15,893
Tổng điểm:
20
Chủ động tham gia:
4
Loa độc đáo:
4
Tin nhắn:
52
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,083
Tổng điểm:
41
Chủ động tham gia:
19
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
52
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,871
Tổng điểm:
45
Chủ động tham gia:
22
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
52
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
11
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
33,969
Tổng điểm:
60
Chủ động tham gia:
37
Loa độc đáo:
27
Tin nhắn:
52
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
48,694
Tổng điểm:
56
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
52
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,614
Tổng điểm:
56
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
49
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
64,051
Tổng điểm:
31
Chủ động tham gia:
13
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
49
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
2,927
Tổng điểm:
36
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
49
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,012
Tổng điểm:
51
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
47
Thành viên mới:
15
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,037
Tổng điểm:
35
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
47
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
9,657
Tổng điểm:
48
Chủ động tham gia:
22
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
47
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,086
Tổng điểm:
35
Chủ động tham gia:
19
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
46
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,016
Tổng điểm:
47
Chủ động tham gia:
26
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
46
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,318
Tổng điểm:
37
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
11
Tin nhắn:
45
Thành viên mới:
15
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,920
Tổng điểm:
35
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
45
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,020
Tổng điểm:
37
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
45
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
26,003
Tổng điểm:
42
Chủ động tham gia:
21
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
45
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,524
Tổng điểm:
27
Chủ động tham gia:
9
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
44
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,260
Tổng điểm:
31
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
44
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
453
Tổng điểm:
41
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
43
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,110
Tổng điểm:
30
Chủ động tham gia:
13
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
42
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,204
Tổng điểm:
42
Chủ động tham gia:
21
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
42
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,747
Tổng điểm:
33
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
11
Tin nhắn:
42
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,125
Tổng điểm:
29
Chủ động tham gia:
12
Loa độc đáo:
11
Tin nhắn:
42
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
19,005
Tổng điểm:
80
Chủ động tham gia:
46
Loa độc đáo:
44
Tin nhắn:
42
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,136
Tổng điểm:
37
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
41
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
11,835
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
41
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,916
Tổng điểm:
25
Chủ động tham gia:
11
Loa độc đáo:
7
Tin nhắn:
41
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,014
Tổng điểm:
45
Chủ động tham gia:
25
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
41
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,563
Tổng điểm:
38
Chủ động tham gia:
25
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
40
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,705
Tổng điểm:
36
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
40
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
970
Tổng điểm:
37
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
40
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
24,219
Tổng điểm:
19
Chủ động tham gia:
16
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
39
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
29
Thành viên nhóm:
5,265
Tổng điểm:
47
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
38
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,761
Tổng điểm:
26
Chủ động tham gia:
12
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
38
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,407
Tổng điểm:
42
Chủ động tham gia:
24
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
38
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,353
Tổng điểm:
40
Chủ động tham gia:
25
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
38
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
19,193
Tổng điểm:
40
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
38
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,180
Tổng điểm:
46
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
37
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
11
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,188
Tổng điểm:
36
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
37
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,126
Tổng điểm:
48
Chủ động tham gia:
31
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
37
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,851
Tổng điểm:
35
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
36
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,755
Tổng điểm:
39
Chủ động tham gia:
21
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
36
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
11
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,770
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
19
Loa độc đáo:
11
Tin nhắn:
35
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,216
Tổng điểm:
52
Chủ động tham gia:
35
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
35
Thành viên mới:
22
Tham gia tích cực:
22
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
9,659
Tổng điểm:
17
Chủ động tham gia:
16
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
34
Thành viên mới:
30
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
26
Thành viên nhóm:
9,681
Tổng điểm:
44
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
34
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,068
Tổng điểm:
48
Chủ động tham gia:
35
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
34
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,315
Tổng điểm:
30
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
34
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,309
Tổng điểm:
44
Chủ động tham gia:
24
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
33
Thành viên mới:
15
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
14,414
Tổng điểm:
44
Chủ động tham gia:
25
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
33
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
65,987
Tổng điểm:
43
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
33
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,710
Tổng điểm:
26
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
6
Tin nhắn:
33
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
25,151
Tổng điểm:
40
Chủ động tham gia:
22
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
33
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,646
Tổng điểm:
19
Chủ động tham gia:
6
Loa độc đáo:
6
Tin nhắn:
33
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
26,215
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
33
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,880
Tổng điểm:
33
Chủ động tham gia:
16
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
32
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,841
Tổng điểm:
31
Chủ động tham gia:
24
Loa độc đáo:
8
Tin nhắn:
32
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,386
Tổng điểm:
37
Chủ động tham gia:
22
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
32
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
668
Tổng điểm:
44
Chủ động tham gia:
24
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
32
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,184
Tổng điểm:
39
Chủ động tham gia:
21
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
32
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,342
Tổng điểm:
24
Chủ động tham gia:
10
Loa độc đáo:
10
Tin nhắn:
32
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,389
Tổng điểm:
22
Chủ động tham gia:
9
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
31
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,761
Tổng điểm:
49
Chủ động tham gia:
37
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
31
Thành viên mới:
19
Tham gia tích cực:
19
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
2,815
Tổng điểm:
51
Chủ động tham gia:
35
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
31
Thành viên mới:
29
Tham gia tích cực:
29
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
33,512
Tổng điểm:
52
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
30
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,075
Tổng điểm:
30
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
30
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
44,130
Tổng điểm:
23
Chủ động tham gia:
31
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
30
Thành viên mới:
53
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
39
Thành viên nhóm:
19,073
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
30
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
30,240
Tổng điểm:
35
Chủ động tham gia:
21
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
29
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,828
Tổng điểm:
45
Chủ động tham gia:
35
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
29
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,661
Tổng điểm:
39
Chủ động tham gia:
27
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
29
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
25,451
Tổng điểm:
32
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
11
Tin nhắn:
29
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,060
Tổng điểm:
20
Chủ động tham gia:
10
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
29
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
4
Thành viên nhóm:
5,724
Tổng điểm:
22
Chủ động tham gia:
11
Loa độc đáo:
8
Tin nhắn:
28
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
6,736
Tổng điểm:
27
Chủ động tham gia:
13
Loa độc đáo:
12
Tin nhắn:
28
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
32,284
Tổng điểm:
37
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
28
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,496
Tổng điểm:
28
Chủ động tham gia:
16
Loa độc đáo:
10
Tin nhắn:
28
Thành viên mới:
8
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,739
Tổng điểm:
30
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
28
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,841
Tổng điểm:
23
Chủ động tham gia:
10
Loa độc đáo:
10
Tin nhắn:
27
Thành viên mới:
0
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,845
Tổng điểm:
45
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
27
Thành viên mới:
24
Tham gia tích cực:
24
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
263
Tổng điểm:
21
Chủ động tham gia:
9